Ahli Kitab

Istilah Ahlul-Kitab, di-Indonesiakan menjadi Ahli Kitab, biasanya diartikan "Para pengikut Kitab Suci". Secara khusus, dalam khazanah keislaman istila

Read More

Khalifah

Kata khalîfah berasal dari akar kata khalafa, yakhlifu, yakhlufu, khalfan/khilâfatan artinya mengganti atau meneruskan. Secara linguistik kata ini m

Read More

Hudud

Adalah jamak kata hadd artinya, penjegalan, pengekangan, larangan, dan sebagainya. Kata Hudud digunakan sebanyak empat belas kali dalam Quran Suci, se

Read More

Hijrah

Secara harfiah hijrah berarti berpindah, berpaling, meninggalkan atau menarik diri, bermigrasi, eksodus; kemudian istilah hijrah digunakan untuk mengi

Read More

Hidayah

Hidayah dapat diartikan sebagai petunjuk Ilahi kepada manusia agar supaya hidup pada jalan yang benar hingga mencapai tujuan yang sebenarnya.Mirza Wal

Read More